ANBI-status

Stichting Sociaal Werk De Schans, onderdeel van Tintengroep, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Sociaal Werk De Schans, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

 

RSIN/fiscaal nummer
859542476

Contactgegevens
Klik hier voor onze contactgegevens.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:

  1. Het realiseren en uitvoeren van een laagdrempelig, hoogwaardig en duurzaam sociaal netwerk voor inwoners van gemeente Westerkwartier die ondersteuning nodig hebben bij zelfredzaamheid en participatie.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

  • Directeur-Bestuurder: Dhr. J. Brongers
  • In het directiestatuut zijn de regels vastgelegd over hoe de organisatie wordt bestuurd

Plan van aanpak

Beloningsbeleid
Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de cao Sociaal Werk en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en competenties welke wij aan onze medewerkers stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.

Financiële verantwoording

Jaarverslag